Trang Bị Hỗ Trợ

TRANG BỊ HỖ TRỢ VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

*1 Thuộc tính tấn công chính = 1 Công vật lý hoặc 2 Công phép Trang bị hỗ trợ cấp 3 cùng 1 nhánh có thể chuyển đổi tự do và …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào