TRANG BỊ HỖ TRỢ VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU
*1 Thuộc tính tấn công chính = 1 Công vật lý hoặc 2 Công phép

Ngọc Tri Thức - 300
+ 5% Tốc chạy

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10
Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm
Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi
Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12
Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng


Nhẫn Ngọc - 900
+ 5% Tốc chạy
+ 500 Máu tối đa

Hào quang duy nhất - Nhanh nhẹn:
Tăng 8% Tốc đánh, 8% Giảm hồi chiêu và Hồi 10 năng lượng mỗi 5s cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800
(Nhiều hào quang hỗ trợ sẽ không có tác dụng cùng lúc)

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10
Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm
Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng
Mỗi tầng Bùa lợi sẽ tăng 15 Máu tối đa, 3 Giáp vật lý và 2 Thuộc tính tấn công chính
Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12
Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng


Đường dẫn: Ngọc Tri Thức + Não Đỏ


Khiên Bảo Hộ - 900
+ 5% Tốc chạy
+ 500 Máu tối đa

Hào quang duy nhất - Bảo hộ:
Tăng 32 - 60 Giáp vật lý và Giáp phép cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800
(Nhiều hào quang hỗ trợ sẽ không có tác dụng cùng lúc)

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10
Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm
Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng
Mỗi tầng Bùa lợi sẽ tăng 15 Máu tối đa, 3 Giáp vật lý và 2 Thuộc tính tấn công chính
Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12
Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng


Đường dẫn: Ngọc Tri Thức + Não Đỏ


Nhẫn Rắn - 900
+ 5% Tốc chạy
+ 500 Máu tối đa

Kích hoạt duy nhất - Giải cứu:
Tạo 1 lớp giáp ảo có khả năng hấp thụ 440 - 1000 sát thương cho bản thân và đông minh trong phạm vi 800 trong 3s.
Hồi chiêu: 60s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10
Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm
Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng
Mỗi tầng Bùa lợi sẽ tăng 15 Máu tối đa,1 Thuộc tính tấn công chính
Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12
Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng


Đường dẫn: Ngọc Tri Thức + Não Đỏ


Giáp Tốc Độ - 900
+ 5% Tốc chạy
+ 500 Máu tối đa

Kích hoạt duy nhất - Tẩu thoát:
Tăng dần Tốc chạy của bản thân và đồng minh trong phạm vi thêm 30% - 156% trong 3s. Kéo dài tối đa 5s. Khi tấn công tướng địch hoặc bị tướng địch tấn công hiệu ứng này sẽ biến mất. 
Trạng thái tăng tốc hiện tại cũng sẽ được đồng bộ hóa với đồng đội trong phạm vi khi đi ngang qua đồng đội chưa được tăng tốc
Hồi chiêu: 120s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)


Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10
Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm
Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng
Mỗi tầng Bùa lợi sẽ tăng 15 Máu tối đa,1 Thuộc tính tấn công chính
Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12
Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng


Đường dẫn: Ngọc Tri Thức + Não Đỏ


Đá Chiếu Yêu - 900
+ 5% Tốc chạy
+ 500 Máu tối đa

Kích hoạt duy nhất - Chiếu sáng:
Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 4 lần trong 2s, mỗi lần gây sát thương phép bằng 2% Máu hiện tại của kẻ địch kèm theo làm chậm 30% Tốc chạy.
Kích hoạt sẽ chiếu sáng và làm lộ tầm nhìn của kẻ địch trong phạm vi.
Nếu không có kẻ địch nào trong phạm vi sẽ hoàn trả lại 70% Thời gian hồi chiêu
Hồi chiêu: 60s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10
Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm
Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng
Mỗi tầng Bùa lợi sẽ tăng 15 Máu tối đa,1 Thuộc tính tấn công chính
Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12
Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng


Đường dẫn: Ngọc Tri Thức + Não ĐỏĐá Phượng Hoàng - 900
+ 5% Tốc chạy
+ 500 Máu tối đa

Kích hoạt duy nhất - Thiên văn:
Liên kết với 1 đồng minh trong phạm vi (Mặc định là đồng minh thấp máu nhất). Sau khi liên kết trong 5s sẽ hồi lại cho 2 bên 400 - 820 (+12% Máu tối đa) Máu và 15% Năng lượng tối đa, liên kết vượt quá phạm vi sẽ bị ngắt, tấn công hoặc bị tấn công anh hùng đối phương hiệu lực sẽ chỉ có 10%.
Dự trữ mỗi 50s. Tối đa 2 lần
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10
Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm
Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng
Mỗi tầng Bùa lợi sẽ tăng 15 Máu tối đa,1 Thuộc tính tấn công chính
Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12
Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng


Đường dẫn: Ngọc Tri Thức + Não Đỏ


Khiên Ngọc - 1900
+ 8% Tốc chạy
+ 1200 Máu tối đa

Hào quang duy nhất - Nhanh nhẹn:
Tăng 15% Tốc đánh, 15% Giảm hồi chiêu và Hồi 20 năng lượng mỗi 5s cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800
(Nhiều hào quang hỗ trợ sẽ không có tác dụng cùng lúc)

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10
Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm
Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng
Mỗi tầng Bùa lợi sẽ tăng 30 Máu tối đa, 6 Giáp vật lý và 3 Thuộc tính tấn công chính
Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12
Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng


Đường dẫn: Nhẫn Ngọc + Não Đỏ + Não Đỏ

Khiên Bảo Hộ - 1900
+ 8% Tốc chạy
+ 1200 Máu tối đa

Hào quang duy nhất - Bảo hộ:
Tăng 50-120 Giáp vật lý và Giáp phép cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800
(Nhiều hào quang hỗ trợ sẽ không có tác dụng cùng lúc)

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10
Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm
Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng
Mỗi tầng Bùa lợi sẽ tăng 30 Máu tối đa, 6 Giáp vật lý và 3 Thuộc tính tấn công chính
Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12
Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Đường dẫn: Giáp Bảo Hộ + Não Đỏ + Não Đỏ

Khiên Rắn Chúa - 1900
+ 8% Tốc chạy
+ 1200 Máu tối đa

Kích hoạt duy nhất - Giải cứu:
Tạo 1 lớp giáp ảo có khả năng hấp thụ 680 - 1800 sát thương cho bản thân và đông minh trong phạm vi 800 trong 3s.
Hồi chiêu: 60s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10
Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm
Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng
Mỗi tầng Bùa lợi sẽ tăng 30 Máu tối đa, 2 Thuộc tính tấn công chính
Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12
Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Đường dẫn: Nhẫn Rắn + Não Đỏ + Não Đỏ

Khiên Tốc Độ - 1900
+ 8% Tốc chạy
+ 1200 Máu tối đa

Kích hoạt duy nhất - Tẩu thoát:
Tăng dần Tốc chạy của bản thân và đồng minh trong phạm vi thêm 50% - 260% trong 3s. Kéo dài tối đa 5s. Khi tấn công tướng địch hoặc bị tướng địch tấn công hiệu ứng này sẽ biến mất.
Trạng thái tăng tốc hiện tại cũng sẽ được đồng bộ hóa với đồng đội trong phạm vi khi đi ngang qua đồng đội chưa được tăng tốc
Hồi chiêu: 120s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10
Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm
Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng
Mỗi tầng Bùa lợi sẽ tăng 30 Máu tối đa, 2 Thuộc tính tấn công chính
Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12
Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Đường dẫn: Giáp Tốc Độ + Não Đỏ + Não Đỏ

Gương Chiếu Yêu - 1900
+ 8% Tốc chạy
+ 1200 Máu tối đa

Kích hoạt duy nhất - Chiếu sáng:
Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 4 lần trong 2s, mỗi lần gây sát thương phép bằng 6% Máu hiện tại của kẻ địch kèm theo làm chậm 50% Tốc chạy.
Kích hoạt sẽ chiếu sáng và làm lộ tầm nhìn của kẻ địch trong phạm vi.
Nếu không có kẻ địch nào trong phạm vi sẽ hoàn trả lại 70% Thời gian hồi chiêu
Hồi chiêu: 60s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10
Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm
Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng
Mỗi tầng Bùa lợi sẽ tăng 30 Máu tối đa, 2 Thuộc tính tấn công chính
Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12
Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Đường dẫn: Đá Chiếu Yêu + Não Đỏ + Não Đỏ

Phượng Hoàng Lục Bảo - 1900
+ 8% Tốc chạy
+ 1200 Máu tối đa

Kích hoạt duy nhất - Thiên văn:
Liên kết với 1 đồng minh trong phạm vi (Mặc định là đồng minh thấp máu nhất). Sau khi liên kết trong 5s sẽ hồi lại cho 2 bên 500 - 1060 (+20% Máu tối đa) Máu và 25% Năng lượng tối đa, liên kết vượt quá phạm vi sẽ bị ngắt, tấn công hoặc bị tấn công anh hùng đối phương hiệu lực sẽ chỉ có 20%.
Dự trữ mỗi 50s. Tối đa 2 lần
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 30% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 10
Khi nhiều Du kích cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Khi kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội mỗi 3s sẽ nhận 5 vàng và kinh nghiệm
Mỗi 30s sẽ nhận 1 tầng hiệu ứng Bùa lợi. Tối đa 20 tầng
Mỗi tầng Bùa lợi sẽ tăng 30 Máu tối đa, 2 Thuộc tính tấn công chính
Hiệu ứng tăng tiền và kinh nghiệm sẽ biến mất sau phút thứ 12
Khi nhiều Phước lành cùng tồn tại chỉ người có mức kinh tế thấp nhất mới được hưởng

Đường dẫn: Đá Phượng Hoàng + Não Đỏ + Não Đỏ
Cảm ơn các bạn đã tham khảo !Post a Comment

Previous Post Next Post