[Huy Gồm ] Việt Hóa Trang Bị Hỗ Trợ Vương Giả Vinh Diệu
Dưới đây là danh sách các trang bị hỗ trơ cấp 3 trong Game : Vương Giả Vinh Diệu
Ghi chú : AP - công phép
                AD - công vật lí
               CD - hồi chiêu
               (*1) - Cùng đội ,nếu 1 người mua nhẫn buff giáp , 1 người mua buff tốc chạy . Khi kích hoạt 1 trong 2 buff, thì CD buff còn lại cũng sẽ nhảy lên 60s mặc dù không dùng . 

Ngọc Tri Thức: 300 Vàng
  + 5% tốc chạy
  Nội tại :Phân chia lượng vàng và kinh nghiệm với đồng minh lân cận, nếu họ tham gia tấn công quái và lính thì sẽ nhận 30% vàng và kinh nghiệm . Sau 12p không còn lợi ích này. Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ).

 Khi lượng vàng ở mức 4/5 trong đội, nhận 4 vàng và kinh nghiệm cứ sau mỗi 3 giây. Cứ mỗi 30 giây, nhận 1 tầng hiệu ứng Ban Ân, tối đa 20 tầng.Sau 12p không còn nhận lợi ích vàng và kinh nghiệm. ( Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ). Đá Chiếu Yêu: 1200 Vàng
  + 5% tốc chạy
                    + 400 máu tối đa
 Kích hoạt : Trong phạm vi 1000, làm hiện hình kẻ địch. Trong 2 giây, gây 4 lần sát thương lên kẻ địch trong phạm vi, tổng sát thương phép tương đương 2% máu hiện tại và giảm 30% tốc độ di chuyển của địch. CD : 60s.
Chủ động kích hoạt trang bị sẽ cộng hưởng CD cho cả đội.(*1)

 Nội tại :Phân chia lượng vàng và kinh nghiệm với đồng minh lân cận, nếu họ tham gia tấn công quái và lính thì sẽ nhận 30% vàng và kinh nghiệm . Sau 12p không còn lợi ích này. Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ).

 Khi lượng vàng ở mức 4/5 trong đội, nhận 4 vàng và kinh nghiệm cứ sau mỗi 3 giây. Cứ mỗi 30 giây, nhận 1 tầng hiệu ứng Ban Ân, tối đa 20 tầng.Sau 12p không còn nhận lợi ích vàng và kinh nghiệm. ( Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ). 
 Buff Ban Ân : Tăng 2 công vật lí và 3 công phép mỗi tầng.Gương Chiếu Yêu: 2100 Vàng
  + 8% tốc chạy
                    + 800 máu tối đa
 Kích hoạt : Trong phạm vi 1000, làm hiện hình kẻ địch. Trong 3 giây, gây 4 lần sát thương lên kẻ địch trong phạm vi, tổng sát thương phép tương đương 6% máu hiện tại và giảm 30% tốc độ di chuyển của địch. CD : 60s. 
Chủ động kích hoạt trang bị sẽ cộng hưởng CD cho cả đội.(*1)

 Nội tại :Phân chia lượng vàng và kinh nghiệm với đồng minh lân cận, nếu họ tham gia tấn công quái và lính thì sẽ nhận 30% vàng và kinh nghiệm . Sau 12p không còn lợi ích này. Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ).

 Khi lượng vàng ở mức 4/5 trong đội, nhận 4 vàng và kinh nghiệm cứ sau mỗi 3 giây. Cứ mỗi 30 giây, nhận 1 tầng hiệu ứng Ban Ân, tối đa 20 tầng.Sau 12p không còn nhận lợi ích vàng và kinh nghiệm. ( Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ). 
Buff Ban Ân : Tăng 4 công vật lí và 6 công phép mỗi tầng.Nhẫn Ngọc: 1000 Vàng
  + 5% tốc chạy
                    + 400 máu tối đa
 Nội tại : Đồng minh trong phạm vi 800 được tăng 10% tốc đánh và 5% giảm hồi chiêu.
Hiệu ứng trang bị không được cộng dồn nếu có thêm thành viên khác lên trang bị này.

 Nội tại :Phân chia lượng vàng và kinh nghiệm với đồng minh lân cận, nếu họ tham gia tấn công quái và lính thì sẽ nhận 30% vàng và kinh nghiệm . Sau 12p không còn lợi ích này. Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ).

 Khi lượng vàng ở mức 4/5 trong đội, nhận 4 vàng và kinh nghiệm cứ sau mỗi 3 giây. Cứ mỗi 30 giây, nhận 1 tầng hiệu ứng Ban Ân, tối đa 20 tầng.Sau 12p không còn nhận lợi ích vàng và kinh nghiệm. ( Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ). 
Buff Ban Ân : Tăng 2 công vật lí và 4 công phép mỗi tầng.


Khiên Ngọc: 2100 Vàng
  + 8% tốc chạy
                    + 800 máu tối đa
 Nội tại: Đồng minh trong phạm vi 800 sẽ nhận được 20% tốc đánh và 10% giảm hồi chiêu.
Hiệu ứng trang bị không được cộng dồn nếu có thêm thành viên khác lên trang bị này.

 Nội tại :Phân chia lượng vàng và kinh nghiệm với đồng minh lân cận, nếu họ tham gia tấn công quái và lính thì sẽ nhận 30% vàng và kinh nghiệm . Sau 12p không còn lợi ích này. Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ).

 Khi lượng vàng ở mức 4/5 trong đội, nhận 4 vàng và kinh nghiệm cứ sau mỗi 3 giây. Cứ mỗi 30 giây, nhận 1 tầng hiệu ứng Ban Ân, tối đa 20 tầng.Sau 12p không còn nhận lợi ích vàng và kinh nghiệm. ( Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ). 
Buff Ban Ân : Tăng 5 công vật lí và 8 công phép mỗi tầng.Nhẫn Rắn Chúa: 1200 Vàng
  + 5% tốc chạy
                    + 500 máu tối đa
 Kích hoạt : Tạo 1 lớp khiên cho tất cả đồng minh xung quanh (kể cả bản thân) từ 440 - 1000.Tồn tại trong 3 giây.
 Hồi chiêu : 60 giây.
Chủ động kích hoạt trang bị sẽ cộng hưởng CD cho cả đội.(*1)

 Nội tại :Phân chia lượng vàng và kinh nghiệm với đồng minh lân cận, nếu họ tham gia tấn công quái và lính thì sẽ nhận 30% vàng và kinh nghiệm . Sau 12p không còn lợi ích này. Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ).

 Khi lượng vàng ở mức 4/5 trong đội, nhận 4 vàng và kinh nghiệm cứ sau mỗi 3 giây. Cứ mỗi 30 giây, nhận 1 tầng hiệu ứng Ban Ân, tối đa 20 tầng.Sau 12p không còn nhận lợi ích vàng và kinh nghiệm. ( Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ). 
Buff Ban Ân : Tăng 20 máu tối đa mỗi tầng.Khiên Rắn Chúa: 2100 Vàng
  + 8% tốc chạy
                    + 800 máu tối đa
 Kích hoạt : Tạo 1 lớp khiên cho tất cả đồng minh xung quanh (kể cả bản thân) từ 680 - 1800 . Tồn tại trong 3 giây. 
Hồi chiêu : 60 giây.
Chủ động kích hoạt trang bị sẽ cộng hưởng CD cho cả đội.(*1)

 Nội tại :Phân chia lượng vàng và kinh nghiệm với đồng minh lân cận, nếu họ tham gia tấn công quái và lính thì sẽ nhận 30% vàng và kinh nghiệm . Sau 12p không còn lợi ích này. Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ).

 Khi lượng vàng ở mức 4/5 trong đội, nhận 4 vàng và kinh nghiệm cứ sau mỗi 3 giây. Cứ mỗi 30 giây, nhận 1 tầng hiệu ứng Ban Ân, tối đa 20 tầng.Sau 12p không còn nhận lợi ích vàng và kinh nghiệm. ( Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ). 
Buff Ban Ân : Tăng 40 máu tối đa mỗi tầng.Giáp Tốc Độ: 1200 Vàng
  + 5% tốc chạy
                    + 400 máu tối đa
 Kích Hoạt : Trong vòng 3 giây, dần dần tăng tốc độ di chuyển, tối đa có thể tăng từ 30% ~ 156% . Duy trì trong 5 giây. Nếu chủ động công kích hoặc bị tướng địch công kích sẽ mất hiệu quả.
CD : 120 giây.
Chủ động kích hoạt trang bị sẽ cộng hưởng CD cho cả đội.(*1)

 Nội tại :Phân chia lượng vàng và kinh nghiệm với đồng minh lân cận, nếu họ tham gia tấn công quái và lính thì sẽ nhận 30% vàng và kinh nghiệm . Sau 12p không còn lợi ích này. Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ).

 Khi lượng vàng ở mức 4/5 trong đội, nhận 4 vàng và kinh nghiệm cứ sau mỗi 3 giây. Cứ mỗi 30 giây, nhận 1 tầng hiệu ứng Ban Ân, tối đa 20 tầng.Sau 12p không còn nhận lợi ích vàng và kinh nghiệm. ( Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ). 
Buff Ban Ân : Tăng 2 công vật lí và 3 công phép mỗi tầng.
Khiên Tốc Độ: 2100 Vàng
  + 8% tốc chạy
                    + 800 máu tối đa
 Kích hoạt : Trong vòng 3 giây, dần dần tăng tốc độ di chuyển, tối đa có thể tăng từ 50% ~ 260% . Duy trì trong 5 giây. Nếu chủ động công kích hoặc bị tướng địch công kích sẽ mất hiệu quả.
CD : 120 giây.
Chủ động kích hoạt trang bị sẽ cộng hưởng CD cho cả đội.(*1)

 Nội tại :Phân chia lượng vàng và kinh nghiệm với đồng minh lân cận, nếu họ tham gia tấn công quái và lính thì sẽ nhận 30% vàng và kinh nghiệm . Sau 12p không còn lợi ích này. Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ).

 Khi lượng vàng ở mức 4/5 trong đội, nhận 4 vàng và kinh nghiệm cứ sau mỗi 3 giây. Cứ mỗi 30 giây, nhận 1 tầng hiệu ứng Ban Ân, tối đa 20 tầng.Sau 12p không còn nhận lợi ích vàng và kinh nghiệm. ( Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ). 
Buff Ban Ân : Tăng 4 công vật lí và 6 công phép mỗi tầng.


Giáp Hào Quang : 1000 Vàng
  + 5% tốc chạy
                    + 400 máu tối đa
 Nội tại: Trong phạm vi 800 đồng minh được tăng giáp và kháng phép từ 32 - 60 (tăng theo cấp)
Hiệu ứng trang bị không được cộng dồn nếu có thêm thành viên khác lên trang bị này.

 Nội tại :Phân chia lượng vàng và kinh nghiệm với đồng minh lân cận, nếu họ tham gia tấn công quái và lính thì sẽ nhận 30% vàng và kinh nghiệm . Sau 12p không còn lợi ích này. Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ).

 Khi lượng vàng ở mức 4/5 trong đội, nhận 4 vàng và kinh nghiệm cứ sau mỗi 3 giây. Cứ mỗi 30 giây, nhận 1 tầng hiệu ứng Ban Ân, tối đa 20 tầng.Sau 12p không còn nhận lợi ích vàng và kinh nghiệm. ( Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ). 
Buff Ban Ân : Tăng 20 máu tối đa và 3 giáp vật lí mỗi tầng.


Khiên Hào Quang : 2100 Vàng
  + 8% tốc chạy
                    + 800 máu tối đa
 Nội tại : Trong phạm vi 800 đồng minh được tăng giáp và kháng phép từ 50 - 120 (tăng theo cấp)
Hiệu ứng trang bị không được cộng dồn nếu có thêm thành viên khác lên trang bị này.

 Nội tại :Phân chia lượng vàng và kinh nghiệm với đồng minh lân cận, nếu họ tham gia tấn công quái và lính thì sẽ nhận 30% vàng và kinh nghiệm . Sau 12p không còn lợi ích này. Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ).

 Khi lượng vàng ở mức 4/5 trong đội, nhận 4 vàng và kinh nghiệm cứ sau mỗi 3 giây. Cứ mỗi 30 giây, nhận 1 tầng hiệu ứng Ban Ân, tối đa 20 tầng.Sau 12p không còn nhận lợi ích vàng và kinh nghiệm. ( Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ). 
Buff Ban Ân : Tăng 40 máu tối đa và 6 giáp vật lí mỗi tầng.Đá Phượng Hoàng : 1200 Vàng
  + 5% tốc chạy
                    + 400 máu tối đa
 Kích hoạt : Sẽ liên kết với đồng minh máu thấp nhất gần mình, sau đó chia sẻ 50% sát thương của tướng đồng minh hứng chịu sang bản thân.
CD : 60 giây.
Chủ động kích hoạt trang bị sẽ cộng hưởng CD cho cả đội.(*1)

 Nội tại :Phân chia lượng vàng và kinh nghiệm với đồng minh lân cận, nếu họ tham gia tấn công quái và lính thì sẽ nhận 30% vàng và kinh nghiệm . Sau 12p không còn lợi ích này. Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ).

 Khi lượng vàng ở mức 4/5 trong đội, nhận 4 vàng và kinh nghiệm cứ sau mỗi 3 giây. Cứ mỗi 30 giây, nhận 1 tầng hiệu ứng Ban Ân, tối đa 20 tầng.Sau 12p không còn nhận lợi ích vàng và kinh nghiệm. ( Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ). 
Buff Ban Ân : Nhận 20 máu tối đa mỗi tầng.


Phượng Hoàng Lục Bảo: 2100 Vàng
  + 8% tốc chạy
                    + 800 máu tối đa
 Kích Hoat : Sẽ liên kết với đồng minh máu thấp nhất gần mình, sau đó tăng 20% miễn thương cho đồng minh và chia sẻ 50% sát thương của tướng đồng minh hứng chịu sang bản thân. Liên kết sẽ bị ngắt khi vươt quá phạm vi nhất định trong 2 giây.
CD : 60 giây.
Chủ động kích hoạt trang bị sẽ cộng hưởng CD cho cả đội.(*1)

 Nội tại :Phân chia lượng vàng và kinh nghiệm với đồng minh lân cận, nếu họ tham gia tấn công quái và lính thì sẽ nhận 30% vàng và kinh nghiệm . Sau 12p không còn lợi ích này. Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ).

 Khi lượng vàng ở mức 4/5 trong đội, nhận 4 vàng và kinh nghiệm cứ sau mỗi 3 giây. Cứ mỗi 30 giây, nhận 1 tầng hiệu ứng Ban Ân, tối đa 20 tầng.Sau 12p không còn nhận lợi ích vàng và kinh nghiệm. ( Nếu nhiều thành viên cùng lên trang bị này thì người có lượng vàng thấp nhất mới được hưởng lợi ích này ). 
Buff Ban Ân : Nhận 40 máu tối đa mỗi tầng.Trên đây là toàn bộ thông tin về Trang Bị Hỗ Trợ trong Vương Giả Vinh Diệu.
Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình leo rank.
Bài viết được thực hiện bởi : Jerlly Huy
Cảm ơn các bạn đã tham khảo !Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn