Điều chỉnh tướng ngày 10-5-2022


1. Phi

- Chiêu 1: sau khi rời khỏi địa hình và tái kích hoạt (hoặc hết thời gian chờ) thì mới bắt đầu hồi chiêu; thời gian hất tung 0.75s => 0.5s
- Chiêu 3: hồi lại chiêu 2 sau khi đánh => giảm 6s hồi chiêu 2; lần kích hoạt thứ 2 sẽ không cấm dùng chiêu khác

 2. Hạng Vũ


- Chiêu 1: thời gian hồi 14s (-1s mỗi cấp chiêu) => 11s (-1s mỗi cấp chiêu); sẽ không giảm hồi chiêu khi đẩy trúng mục tiêu 
- Chiêu 2: thời gian giảm sát thương mục tiêu 2s => 3.5s

3. Tiểu Kiều

- Chiêu 1: sát thương 500 (+80 mỗi cấp chiêu)(+80% công phép) => 550 (+70 mỗi cấp chiêu)(+80% công phép)
- Chiêu 3: thời gian hiệu lực 5s => 6s

4. Cường Thiết

- Nội tại: nộ sẽ không giảm theo thời gian 
- Chiêu 3: sát thương khi có trên 30 điểm nộ 375/553/731 (+150% công vật lý) => 325/485/645 (+140% công vật lý)

5. Natra

- Nội tại: giảm hồi máu 25% => 35%
- Chiêu 3: tối ưu cảm giác; tốc độ bay ban đầu 250 => 300, tốc độ bay tối đa 500 => 600

6. Vương Chiêu Quân

- Nội tại: giảm tốc đánh 30% (+2% mỗi cấp) => 35% (+2% mỗi cấp); thời gian giảm tốc 1s => giảm dần trong 2s

7. Lý Tín

- Chiêu 2 (dạng thần): hồi máu (15% công vật lý) => 30 (+5 mỗi cấp chiêu)(+15% công vật lý)
- Đòn đánh thường (dạng quỷ): sát thương 90 (+15 mỗi cấp)(+70% công vật lý) => 65 (+10 mỗi cấp)(+100% công vật lý)
- Chiêu 2 (dạng quỷ): hồi máu 35 (+7 mỗi cấp chiêu) => 55 (+10 mỗi cấp chiêu)

8. Khải

- Chiêu 1: hồi 10% máu tối đa => 100 (+10 mỗi cấp chiêu)(+35% công vật lý)(+5% máu tối đa)

9. Lỗ ban đại sư

- Chiêu 2 (sau khi mua trang bị chuyên dụng): thời gian hồi 20s (-0.4s mỗi cấp chiêu) => 18s (-0.4s mỗi cấp chiêu); lá chắn 400 (+40 mỗi cấp chiêu)(+3% máu tối đa) => 500 (+50 mỗi cấp chiêu)(+3% máu tối đa)

10.Trang bị chuyên dụng của Trương Phi 

- trang bị cấp 2: thuộc tính +180 giáp; giá 570 vàng; nội tại chiêu 2 sẽ gây sát thương lên địch giảm 50% tốc chạy 1s và 50% sát thương 2s nhưng sẽ không tạo lá chắn cho đồng đội
- trang bị cấp 3: thuộc tính +100 máu tối đa +240 giáp +100 hồi máu mỗi 5s; nội tại chiêu 2 sẽ gây sát thương lên địch giảm 50% tốc chạy 1s và 50% sát thương 2s nhưng sẽ không tạo lá chắn cho đồng đội; nội tại nâng cấp khi máu cộng thêm đạt 4000 thì dùng chiêu 2 (dạng thường hoặc hóa quái) sẽ gây sát thương phép lên mục tiêu xung quanh và làm mới hiệu ứng giảm sát thương trong 5s

Post a Comment

Previous Post Next Post