Phá Kén Giáp

 


Phá Kén Giáp
Tổng giá : 2160
Giá bán: 1296
+160 phép
+1000 máu tối đa

Nội tại duy nhất - Khúc xạ năng lượng
Trong phạm vi 1000, kẻ địch càng gần sát thương nhận phải càng giảm lên đến 5%
Mỗi 100 Công phép sẽ tăng tỉ lệ giảm sát thương lên 1,5% (Tối đa 20%)

Xây dựng trang bị:                                

                                       

Post a Comment

Previous Post Next Post