[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG UKYO TACHIBANA - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát Thủ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )

Nội tại : Bí kiếm lung đao

Đòn đánh thường của Ukyo biến thành Bạt đao trảm gây (130 % công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch, và giảm 50% tốc độ di chuyển trong 2s. Mỗi 5s sẽ sử dụng 1 lần. Đối với kẻ địch ở phía rìa mép chịu thêm (65 % công vật lý) sát thương vật lý.


Kỹ năng 1
CD: 7 giây
Ukyo nhào lộn về phía sau và vung đao về phía trước, gây 150/180/210/240/270/300(+140% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch xung quanh; nếu kỹ năng này trúng kẻ địch thì sẽ có thể tiến hành nhào lộn đoạn thứ 2.

Kỹ năng 2 :
Thời gian hồi chiêu: 10/9.5/9/8.5/8/7.5s
Ukyo nhanh chóng rút đao chém theo hướng chỉ định tạo 300/350/400/450/500/550 (+ 180% công vật lý) sát thương vật lý, mục tiêu ở phía đoạn cuối của đường đao sẽ bị choáng 0.75s


Kỹ năng 3 :
Thời gian hồi chiêu: 12/11.5/11s
Ukyo rút đao chém ra hướng chỉ định 4 nhát, mỗi nhát đao gây 130/180/230(+55% công vật lý) sát thương vật lý, đồng thời mỗi nhát đao trúng tướng địch sẽ hồi phục lượng máu bằng 80/160/240(+48% công vật lý); nếu trúng mục tiêu không phải tướng địch thì hồi máu còn 1 nửa.


III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post