BIỂN THƯỚC - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Pháp Sư

Vị Trí: Đường Giữa

Sát Thương: Phép
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 


 Nội tại - Ác Đức Điều Trị

Các Đòn đánh thường và Kỹ năng của Biển Thước sẽ để lại Dấu Độc, tối đa 5 Dấu gây 25 (+ 5% Công phép) sát thương phép mỗi giây trong 7s. Sát thương chất độc tăng theo cấp.

Đồng minh nhận được lớp độc này sẽ hồi phục 5 (+2% Công phép) Máu mỗi mỗi giây trong 7s.


Kỹ năng 1 - Trí Mệnh Linh Dược

Hồi chiêu: 2s                      Năng lượng: 40

Biển Thước ném một bình thuốc độc chết người về phía được chỉ định.

Chai thuốc độc sẽ vỡ ra khi chạm đất. Độc sẽ giữ nguyên vị trí trong 4s

Độc sẽ gây ra 70 (+12% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi mỗi giây và giảm 30% Tốc chạy trong 2s

Biển Thước có thể tạo ra 1 lọ độc sau mỗi 15s và lưu trữ tối đa 3 bình.


Sát thương: 70 / 76 / 82 / 88 / 94 / 100

Thời gian trữ thuốc: 15s / 14.4s / 13.8s / 13.2s / 12.6s / 12s


Kỹ năng 2 - Thiện Ứa Chuẩn Đoán

Hồi chiêu: 5s                     Năng lượng: 60

Biển Thước phóng độc theo hướng chỉ định, gây 100 (+ 30% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trên đường đi của độc

Nếu là tướng đồng minh sẽ hồi phục 50 (+ 15% Công phép) Máu.


Sát thương: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 

Hồi máu: 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100


Kỹ năng 3 - Chúa Tể Sinh Mệnh

Hồi chiêu: 18s / 15s / 12s                    Năng lượng: 130

Biển Thước kích nổ tất cả các Dấu Độc gần đó, gây 200 (+ 40% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch và hồi 80 (+ 20% Công phép) Máu cho các anh hùng đồng minh

Mỗi Dấu Độc tăng thêm 50% sát thương và hiệu ứng hồi phục. Ngoài ra, Biển Thước còn tự phục hồi cho bản thân thêm 450 (+ 30% Công phép) Máu.


Sát thương: 200 / 250 / 300

Hồi máu: 80 / 100 / 120

Sát thương thêm: 450 / 600 / 750

III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post