Trượng Ngưng Đọng

Trượng Ngưng Đọng
Giá : 1990

+160 Công phép

Nội tại duy nhất: +15% Hồi chiêu
Kích hoạt : Miễn nhiễm mọi hiệu ứng, không thể di chuyển,tấn công và sử dụng kĩ năng trong 1.5 giây
Hồi chiêu: 90 giây

Post a Comment

Previous Post Next Post