Trượng Hư Vô

 

Trượng Hư Vô

Giá : 2110

+240 Công phép

+500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất: +45% Xuyên giáp phép

Post a Comment

Previous Post Next Post