Giày Xuyên Giáp

 


Giày Xuyên Giáp

Giá : 710

Hồi 25 mana mỗi 5 giây

+60 Tốc độ di chuyển

+45 Xuyên giáp phép + Lvhero*5

Post a Comment

Previous Post Next Post