Giày Kháng Phép

 


Giày Kháng Phép

Giá: 710

+110 Giáp phép

+60 Tốc độ chạy - Nội tại duy nhất

35% kháng hiệu ứng - Nội tại duy nhất

Post a Comment

Previous Post Next Post