Trượng Thần Kotex

 


Trượng Thần Kotex

Giá : 3240

+160 Công phép

+10% Hồi chiêu

+5% Tốc chạy

Kích hoạt : Miễn nhiễm mọi hiệu ứng, không thể di chuyển,tấn công và sử dụng kĩ năng trong 1.5 giây. Sau đó tăng 60% tốc độ di chuyển và giảm dần trong 2 giây đồng thời hồi phục (1000 + 100% ap) máu.

Hồi Chiêu : 90 giây

 Cần có Tinh Cầu Lam (đồ đỡ đòn) để nâng cấp .


Post a Comment

Previous Post Next Post