Tim Băng

 

Tim Băng

Giá : 2100

+20% hồi chiêu

+360 giáp vật lí 

+500 năng lượng tối đa

Nội tại: Chịu 1 sát thương vượt quá 10% máu hiện tại sẽ gây ra (50+Lv*10) sát thương phép lên kẻ địch xung quanh,đồng thời giảm 30% tốc đánh và tốc chạy trong 2 giây.

 CD: 2 giây

 

Post a Comment

Previous Post Next Post