Ma Vũ Song Kiếm

 

Ma Vũ Song Kiếm

Giá : 2070

+ 40% tốc đánh 

+ 20% tỉ lệ chí mạng 

+ 5% tốc chạy 

Nội tại: Sau đòn đánh chí mạng tăng 30% tốc đánh và 10% tốc chạy trong 2 giây.


Post a Comment

Previous Post Next Post