Gươm Tinh Khiết


 Gươm Tinh Khiết

Giá : 2121

+ 100 công vật lí 

+ 10% hồi chiêu 

+ 500 máu tối đa

Kích hoạt : Tất cả sát thương nhận được giảm 50%, tồn tại trong 1,5 giây ( Có thể sử dụng khi bị khống chế )


Post a Comment

Previous Post Next Post