Gươm Tận Thế

 

Gươm Tận Thế

Giá : 2160

+60 công vật lí

+ 30% tốc đánh

+10% hút máu vật lí

Nội tại: Đòn đánh thường với công vật lí bằng 8% máu hiện tại của kẻ địch.

Sát thương lên quái tối đa +80 điểmPost a Comment

Previous Post Next Post