Gươm Giải Thuật


 Gươm Giải Thuật

Giá : 4200

+ 100 công vật lí 

+ 10% hồi chiêu 

+ 500 máu tối đa

Kích hoạt : Xóa bỏ hết hiệu ứng khống chế. Tất cả sát thương nhận được giảm 50%, tăng 30% tốc chạy và có thể di chuyển xuyên qua địa hình trong 2 giây. Nếu tướng bị giết trong thời gian sử dụng thì sẽ làm mới .

 CD: 90 giây.

 Cần có Tinh Cầu Lam (đồ đỡ đòn) để nâng cấp .
Post a Comment

Previous Post Next Post