Giáp Sinh Mệnh

 


Giáp Sinh Mệnh

Giá : 2110

+360 giáp phép

+1000 máu tối đa

Khi nhận sát thương trên 30% máu tối đa trong 3 giây, sẽ cộng dồn 320(+8% máu tối đa ) máu trong 3 giây tiếp theo. CD : 7 giây

Post a Comment

Previous Post Next Post