Giáp Bạo Lực

 

Giáp Bạo Lực 

Giá : 1950

+220 giáp vật lí

+900 máu tối đa

+5% tốc chạy

+30 công vật lí 

Nội tại: Mỗi khi nhận sát thương, tất cả sát thương do bản thân gây ra và tốc chạy sẽ tăng 2%. Cộng dồn 5 lần trong 3 giây

 

Post a Comment

Previous Post Next Post