Giáo Băng

 

Giáo Băng

Giá : 1980

+100 công vật lí

+ 40% tốc đánh

Nội tại : Đòn đánh thường sẽ tạo hiệu ứng sương giá cho mục tiêu, có thể chồng 3 lớp, mỗi lớp sẽ giảm 15% tốc đánh trong 1,5 giây. 

Post a Comment

Previous Post Next Post