Găng Thịnh Nộ

 

Găng Thịnh Nộ

Giá : 2120

+40 Công vật lí

+1000 Máu tối đa

Kích hoạt : Trừ dần 30% máu hiện tại, nhận dần lá chắn bằng 40% máu tối đa và tăng 80 công vl trong 4 giây. CD: 60 giây

Post a Comment

Previous Post Next Post