Dao Sấm Sét


 Dao Sấm Sét

Giá : 1840

+ 40% tốc đánh 

+ 10% tỉ lệ chí mạng 

+ 8% tốc chạy 

Nội tại: Đòn đánh thường có 30% tỉ lệ phóng ra tia sét gây (120 + 0,3*công vật lí )sát thương phép lên những mục tiêu gần nhau. CD: 0.2 giây

 

Post a Comment

Previous Post Next Post