Dao Kháng Phép

 

Dao Kháng Phép

Giá : 2000

+ 100 công vật lí 

+ 150 giáp phép 

Nội tại: Nhận thêm giáp phép = công vật lí*0,5 tối đa 300 điểm.


Post a Comment

Previous Post Next Post