Búa Đỏ


 Búa Đỏ

Giá : 2100

+ 80 công vật lí

+ 10% giảm hồi chiêu

Nội tại : +40% xuyên giáp vật lí

Post a Comment

Previous Post Next Post